Podstawowa opieka zdrowotna

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Podstawowa opieka zdrowotna

Koordynator
mgr Renata Gnojek
tel. 33 87 21 234

W budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej, ul. Karmelicka 5, wejście główne, parter, gab. 126 A.

Kontakt:

Rejestracja

Gabinet lekarza pediatry

Gabinet lekarza internisty

dodatkowe informacje

(33) 87 21 239

(33) 87 21 397

(33) 87 21 257

668 549 510

Lekarz

Gab.

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

lek. M. Jędra

128B

1000 - 1130 wizyty domowe,

1130 - 1300 dzieci zdrowe

1300 - 1800

800 - 1230,

1230 - 1400 wizyty domowe

800 - 1000 dzieci zdrowe,

1000 - 1230,

1230 - 1400 wizyty domowe

800 - 1130,

1130 - 1240 wizyty domowe

800 - 1000 dzieci zdrowe,

1000 - 1230,

1230 - 1400 wizyty domowe

lek. G. Skałkowski

127A/128B

-

-

-

1200 - 1530,

1530 - 1700  dzieci zdrowe,

1700 - 1800 wizyty domowe

1200 – 1400,

1400 - 1500 wizyty domowe

lek. J. Madej

126B

1200 - 1530,

1530 - 1700 wizyty domowe

1200 - 1530,

1530 - 1700 wizyty domowe

800 - 1100,

1500 - 1700 wizyty domowe

800 - 1100,

1500 - 1600 wizyty domowe

1200 - 1530,

1530 - 1700 wizyty domowe

lek. T. Wojsznis

126B/127A - 1600 - 1800 1600 - 1800 1600 - 1800 -

POBIERZ DRUK Deklaracji wyboru lekarza POZ

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) zapewnia wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Funkcjonowanie POZ oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przychodni.

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,

 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,

 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,

 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,

 • orzekanie o stanie zdrowia,

 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym:
  kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
  wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu życia i - o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka - także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka, testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;

 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;

 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;

 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;

 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

pn-pt 18.00-8.00
dni wolne 24h
dla obszarów gmin: Wadowice, Tomice, Mucharz, Spytkowice

W budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej, ul. Karmelicka 5, wejście główne, parter.

Kontakt:

(33) 87 21 212

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ obejmują świadczenia udzielane w dni powszednie po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy:

 • porady lekarskie udzielane doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,

 • świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady,

 • świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Informacja o miejscu świadczenia opieki nocnej i świątecznej jest umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Informacje o miejscach udzielania świadczeń publikowane są również przez Oddziały Wojewódzkie NFZ na stronach internetowych (http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/pomoc-w-stanach-naglych/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/).

Wskazania do wizyty w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 • gdy pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”

 • gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

 • gdy pacjent ma istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia można korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. W przypadku konieczności wizyty lekarza w domu Pacjenta, nalezy wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie zamieszkania.

Lista badań dostępnych w POZ

Badania hematologiczne:
morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
retykulocyty,
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
sód,
potas,
wapń zjonizowany,
żelazo,
żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
stężenie transferyny,
stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
mocznik,
kreatynina,
glukoza,
test obciążenia glukozą,
białko całkowite,
proteinogram,
albumina,
białko C-reaktywne (CRP),
kwas moczowy,
cholesterol całkowity,
cholesterol-HDL,
cholesterol-LDL,
triglicerydy (TG),
bilirubina całkowita,
bilirubina bezpośrednia,
fosfataza alkaliczna (ALP),
aminotransferaza asparaginianowa (AST),
aminotransferaza alaninowa (ALT),
gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
amylaza,
kinaza kreatynowa (CK),
fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
czynnik reumatoidalny (RF),
miano antystreptolizyn O (ASO),
hormon tyreotropowy (TSH),
antygen HBs-AgHBs,
VDRL,
FT3,
FT4,
PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

Badania moczu:
ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
ilościowe oznaczanie białka,
ilościowe oznaczanie glukozy,
ilościowe oznaczanie wapnia,
ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:
badanie ogólne,
pasożyty,
retykulocyty,
krew utajona - metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:
wskaźnik protrombinowy (INR),
czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:
posiew moczu z antybiogramem,
posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

Badanie ultrasonograficzne (USG):
USG tarczycy i przytarczyc,
USG ślinianek,
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
USG obwodowych węzłów chłonnych,
Spirometria

Zdjęcia radiologiczne:
zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:
zdjęcie czaszki,
zdjęcie zatok,
zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

Treść redagowana 2017-08-07 08:36:49 przez Joanna Kasprzyk

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris