O nas

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Jakość

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach czyni wszystko,
aby świadczone usługi medyczne
gwarantowały Pacjentom wysoki, specjalistyczny poziom,
zapewniając jednocześnie bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Dla zapewnienia przyjętych założeń, zobowiązujemy się do:

 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem potrzeb oraz oczekiwań Pacjentów, ich Rodzin i Pracowników
 • stałego, systematycznego doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem
 • ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem niezwłocznego eliminowania wykrywanych niezgodności
   

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach wdrożył Zintegrowany System Zarządzania w zakresie systemu zarządzania jakością. Pierwsza certyfikacja systemu ISO 9001:2008 została zrealizowana w 2008 roku przez zewnętrzną, niezależną jednostkę BSI Management System. W wyniku audytu zewnętrznego Zespół uzyskał Certyfikat nr: FS 537925 i działał w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000 w zakresie: Ambulatoryjna i stacjonarna specjalistyczna opieka zdrowotna, pomoc doraźna i transport sanitarny. Certyfikat ważny był do 10.08.2011r.

 

Kolejne audyty recertyfikujące przeprowadzono w 2011, 2014 oraz 2017 roku. ZZOZ w Wadowicach uzyskał Certyfikat zgodności i potwierdzenie, że działa w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w zakresie: Leczenie szpitalne - hospitalizacja w oddziałach szpitalnych, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, profilaktyczne programy zdrowotne.

Certyfikat Nr 484052 (kod weryfikacyjny DF923A71-092) jest ważny do 18.03.2020 r.

 

Główne cele zintegrowanego systemu zarządzania:

 • Dbałość o satysfakcję pacjenta

 • Rozwój oferty usług medycznych

 • Działalność profilaktyczna i promocja zdrowia

 • Doskonalenie kadr medycznych

 • Podnoszenie świadomości pracowników i ich angażowanie w kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Bezpieczeństwo świadczonych usług w szczególności poprzez wykorzystywanie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem ukierunkowanego na zapobieganie zdarzeniom niepożądanym

 • Dbałość o pracownika poprzez ograniczenie zagrożeń, zapewniając jak najbezpieczniejsze warunki pracy, przy minimalnym ryzyku zawodowym

 • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym

 • Ochrona przetwarzanych informacji

 • Zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi działalności Zakładu

 • Rozwijanie odpowiedniej kultury i świadomości proekologicznej wśród pracowników i pacjentów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

 • Dbałość o środowisko naturalne, w szczególności poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom, zwłaszcza w obszarze odpadów medycznych

 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych oraz zwiększenie skuteczności reagowanie

 • Racjonalne gospodarowanie wodą, ściekami, energią cieplną i elektryczną

 • Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze jakości, środowiska i bezpieczeństwa

   

Realizacja tych celów następuje przez:

 • Przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych oraz praw pacjentów w zakresie obowiązujących przepisów

 • Zgodność praktycznego postępowania z najnowszą wiedzą oraz technologiami medycznymi

 • Analizę i spełnienie oczekiwań pacjentów

 • Racjonalny dobór pracowników oraz stałe podnoszenie kwalifikacji całego personelu

 • Dbanie o przyjazną atmosferę wokół pacjenta i jego rodziny

 • Przeglądy stanowisk pracy, ocenę ryzyka

 • Przeprowadzanie badań środowiskowych

 • Dostosowanie stanowisk pracy do wymagań ergonomii

 • Monitorowanie ilości wytworzonych odpadów, celem zmniejszenie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów oraz redukcja kosztów ich utylizacji

 • Bezpieczne zagospodarowanie odpadów w postaci zbiórki do pojemników

 • Wprowadzenie monitoringu zużycia paliwa ciekłego (olej napędowy, benzyna)

 • optymalizację zuzycia energii, wody, ciepła

   

ISO to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Standard Organization), która tworzy normy na potrzeby całego świata. Normy ISO serii 9000 poświęcone są systemom zarządzania jakością i stosowane są w wielu krajach. Wdrożenie SZJ w oparciu o te normy potwierdza stałe dążenie organizacji do podnoszenia standardu obsługi Klienta oraz fakt, że zapewnienie należytej staranności świadczonych usług należy do priorytetów jednostki.

Treść redagowana 2017-04-05 10:00:05 przez ZZOZ w Wadowicach

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris